Morau(もらう) -to receive or to get / Japanese Word

MARCH 2022 (VOL.173)

Morau もらう

Morau means “to receive” or “to get”

Eri

Sono tisshu doko de moratta no?

Where did you get that pocket tissue?

Nonoka

Eki de morai mashita.

I received it at the station.

Eri

Watashi mo moraitai.

I want to get one, too.

Eki ni itta kedo, morawanakatta.

I went to the station, but I did not get one.

Nonoka

Ima ikeba moraeru to omou.

If you go now, I think you can get one.

Eri

Hontoni?  Ima kara ikou!

Really?  Let’s go now!

Nonoka

Mou hitotsu moraou!

Let’s get another one!

.

receivereceive(polite)receivedreceived(polite)is receivingwas receivingCan receiveWant to receivelet’s receivelet’s receive(polite)have received (present progressive)had received (past progressive)Please givereceive it!
positivemoraumorai masumorartamorai mashitamoratte irumoratte itamoraerumoraitaimoraoumoraimashomoratta koto ga arumoratta koto ga attamorrate kudasaimoratte!
negativemorawanaimorai masenmorawanakattamoraimasen deshitamoratte inaimoratte inakattamoraenaimoraitakunaimoratta koto ga naimoratta koto ga nakattamorawanaide kudasaimorauna!

Tsumaranai mono desuga moratte kudasai.

It’s just something small but please receive it.

Ohana wo moratta.

I received flowers.

Kinmedaru wo moratta koto ga aru.

I once received a gold medal.

Maitoshi takusan purezento wo moratte iru.

I receive many presents every year.

Tabako wa moraimasen.

I’m not getting a tobacco.

Rabu reta- wo moratta koto ga nai.

I have never received a love letter.

j

.

.

.