Dekiru(できる) -to do / to be able to do

JUNE 2021 (VOL.164)

Dekiru できる

Dekiru means “can do” “be able to do”

Mika: Sakadachi dekiru?

Can you do handstand?

Haruto: Kodomo no toki wa dekite ita yo.

Yes, I could have done it when I was kid.

Mika: Watashi wa dansu ga dekiru.

I can dance.

Haruto: Boku dansu wa dekinai~

I cannot dance~…

Mika: Renshu sureba dekisou dayo.

You may be able to dance if you practice.

Oshiete ageru yo.

I will teach you

Haruto: Ganbaru!

I’ll try!

.

Can do Can do(polite)Could doCould do(polite)Can do (present progressive)Could do(pst progressive)Seems possible to doAs much as one can
positiveDekiruDekimasuDekitaDeeki mashitaDekite iruDekiteitaDekisou Dekiru dake
negativeDekinaiDekimasenDekinakattaDekimasen deshitaDekite inaiDekite inakattaDekinasou

Hitori de dekiru?

Can you do it alone (by myself)?

Dekiru dake takusan tabete ne.

Eat as much as you can.

Watashi wa ryouri ga dekimasen.

I cannot cook.

Kimi nara dekiru!

You can do it!

Kinou wa nanimo dekinakatta.

I couldn’t do anything yesterday.

Dekiru dake hayaku ikimasu.

I’ll come as fast as I can.

Kuruma no shuuri dekimasen deshita.

I couldn’t fix the car.

Atarashii ie wa mada dekite inai.

The new house is not done, yet.

j

.

.

.