Kaku(書く) -“to write” / Japanese Word

September 2023 (VOL.191)

Kaku 書く

Kaku means “to write”

Ken

Nani wo kaite iru no?

What are you writing?

Aya

koibito ni tegami wo kaite imasu.

I am writing a letter to my boyfriend.

Ken

Itsumo kaku no?

Do you often write him a letter?

Aya

Jitsuwa kaita koto ga nai desu.

Actually, I have never written a letter.

Ken

Boku tomodachi ni yoku kaku yo.

I write letters to a friend often.

Aya

Kaki kata oshiete!

Teach me how to write!

 writewrite (polite)wrotewrote (polite)is writingwas writinghave writtencan writewant to writeWrite!Please write
positiveKakuKaki masuKaitaKaki mashitaKaite iruKaite itaKaita koto ga aruKakeruKaki taiKaite!Kaite kudasai
negativeKakanaiKaki masenKakana kattaKaki masen deshitaKaite inaiKaite inakattaKaita koto ga naiKakenaiKaki takunaiKakanaide kudasai

.

Maishu tegami wo kaku.

I write a letter every week.

Itsuka hon wo kakitai.

I want to write a novel someday.

Neru mae ni nikki wo kaki masu.

I write in my journal before bed.

Uta wo kaite imashita.

I was writing a song.

Tesuto ni namae wo kakana katta.

I didn’t write my name on an exam paper.

Nihongo wo kakeru.

I can write a Japanese.

j

.

.

.