Kowasu(こわす) -to break / Japanese Word

APRIL 2022 (VOL.174)

Kowasu こわす

Kowasu means “to breakor “to destroy”

Keita

Sumaho wo kowashi mashita.

I broke my smart phone.

Mom

Doushite kowashita no?

How did you break it?

Keita

Otoshite kowareta.

I dropped it and it broke.

Mom

Mae mo kowashita desho.

You broke it before.

Keita

Gomen nasai.

I’m sorry.

Mom

Mata kowashita ra, kawanai yo!

If you break it again, I won’t buy a new one.

.

breakbreak(polite)brokebroke(polite)is breakingwas breakingis brokenwas brokencan breakWant to breaklet’s breaklet’s break(polite)Please breakbreak it!
positivekowasukowashi masukowashitakowashi mashitakowashite irukowashite itakowarete irukowarete itakowaserukowashitaikowasoukowashimashokowashite kudasaikowase!
negativekowasa naikowashi masenkowasanakattakowashimasen deshitakowashite inaikowashite inakattakowarete inaikowarete inakattakowasenaikowashitaku naikowasuno yamemashoukowasanaide kudasai.kowasuna!

Mado wo kowasuna!

Don’t break the window!

Kono ge-mu wa kowarete iru.

This game is broken.

Kamera wo kowashitakunai.

I don’t want to break my camera.

Kuruma wo kowashita koto ga atta!

I once broke my car.

Kabe wo kowasou!

Let’s break the wall!

Tsuyoi kaze de kasa ga kowareta.

The strong wind broke my umbrella.

j

.

.

.