Tasukeru(助ける) -to help / Japanese Word

OCTOBERR 2021 (VOL.168)

Tasukeru 助ける

Tasukeru means “to help”

Aya:

Doushite okuretano?

Why are you late?

Ken:

Neko wo tasukete imashita.

I was helping (saving) a cat.

Aya:

Ii koto shitane.

You did a great thing.

Ken:

Tasuke rareru noga boku dake deshita.

I was the only one who could help the cat.

Aya:

Neko wa tasukatta no?

Did the cat saved?

helphelp (polite)helpedhelped (polite)be helpingwas helpingCan helpWant to helpwas helpedhave helped (present progressive)had helped (past progressive)Help!Please help
positiveTasukeruTasuke masuTasuketaTasuke mashitaTasukete iruTasukete itaTasuke rareruTasuke taiTasukattaTasuketa koto ga aruTasuketa koto ga attaTasukete!Tasukete kudasai
negativeTasukenaiTasuke masenTasukenakattaTasukemasen deshitaTasukete inaiTasukete inakattaTasuke rarenaiTasuke takunaiTasukaranakattaTasuketa koto ga naiTasuketa koto ga nakattaTasukenaide kudasai

Okaasan wa boku no shukudai wo tasukemasen.

Mom won’t help my homework.

Jibun de dekiru kara tasukenaide kudasai!

Please don’t help me because I can do it by myself.

Oniisan wo tasukete iru.

I’m helping my brother.

Tasukete~!

Help me~~!

Koki wa tomodachi wo tasukemasen deshita.

Koki did not help his friend.

Kodomo tachi wo tasuke tai.

I want to help children.

Maigo no kodomo wo tasuketa koto ga atta.

I had helped a lost kid.