Noru(乗る) -“to ride,” or “to get on” / Japanese Word

August 2023 (VOL.190)

Noru 乗る

Noru means “to ride,” or “to get on”

Mai

Hikouki ni notta koto aru?

Have you ever been on an airplane?

Ryan

Hai! Kazoku ryokou de norimashita.

Yes, I was on a plane when I went to family trip.

Mai

Iina, watashi mo nori tai.

That’s nice. I want to ride it.

Ryan

Baiku no houga noruto tanoshii desu.

Motorcycle is more fun to ride.

Mai

RIfuto wa?

How about a ski lift?

Ryan

Rifuto ni noru nowa kowai!

Getting on a ski lift is scary!

to rideto ride(polite)roderode(polite)Is ridingWas ridingHave riddenWant to rideCan rideLet’s rideGet on!Please get on
Positivenorunori masunottanori mashitanotte irunotte itanotta kotoga arunori tainorerunorouNotte!Notte kudasai
Negativenoranainori masennorana kattanori masen deshitanotte inainotte inakattanotta kotoga nainori takunainorenaiNoranaide!Noranaide kudasai

.

Kodomo ga Papa no kata ni noru.

A kid gets on his dad’s shoulder.

Suke-to bodo ni nori masu.

The one who is riding a skate board is my brother.

Chikatetsu ni wa noranai.

I don’t take the subway.

Hune ni norou!

Let’s get on the boat!

Indo de zou ni notta.

I rode an elephant in India.

j

.

.

.