Utau(うたう) -“to sing” / Japanese Word

December 2022 (VOL.182)

Utau うたう

Utau means “to sing”

Hinako

Ima utatte iru hito wa dare?

Who is singing?

Kota

Boku no imouto dayo.

That’s my sister.

Kanojo ha jouzu ni utaeru yo.

She can sing well.

Hinako

Soune! Kota ha yoku utai masu ka?

Yeah! Do you often sing?

Kota

Boku ha amari utai masen.

I don’t sing very often

Hinako

Kondo issho ni Karaoke de utaou!

Let’s sing together at karaoke sometime!

Kota

Tanoshisou!

Sounds fun!

.

to singto sing (Polite)sangsang (Polite)is singingwas singingcan singwant to singlet’s singhave sung (Present Progressive)had sung (Past Progressive)sing!please sing
Positiveutauutai masuutattautai mashitautatte iruutatte itautaeruutaitaiutaouutatta koto ga aruutatta koto ga attautae!utatte kudasai
Negativeutawanaiutai masenutawanakattautaimasen deshitautatte inaiutatte inakattautaenaiutaitakunaiutatta koto ga naiutatta koto ga nakattautauna!utawanaide kudasai

Nodo ga itai node utaitakunai.

I don’t want to sing because my throat hurts.

Yonaka wa utawanaide kudasai.

Please don’t sing at late night.

Watashi no inu wa piano ni awase te utau.

My dog sing along piano.

Kareshi to utai mashita.

I sang with my boyfriend.

Motto chiisana koe de utae!

Sing in a lower voice!

Enka wo utatta koto ga aru.

I have sung enka (traditional Japanese song.)

Hitoban juu utatta.

We sang all night long.

Mami wa utatte inai.

Mami is not singing.

j

.

.

.