Tsukuru(つくる) -“to make” or “to create” / Japanese Word

January 2023 (VOL.183)

Tsukuru つくる

Tsukuru means “to make” or “to create”

Sora

Ke-ki wo tsukutta koto ga arimasu ka?

Have you ever made (bake) a cake?

Kotone

Hai. Arimasu.

Yes, I have.

Kyonen ookina ke-ki wo tsukuri masita.

I made a big cake last year.

Sora

Hontou desuka?

Really?

Tanjoubi ke-ki wo tsukuru yotei desu.

I’m going to make a birthday cake.

Tetsudatte kureru?

Can you help me?

Kotone

Iiyo! Watashi mo ke-ki wo tsukuritai!

Yeah, I want to make cakes, too!

Sora

Arigatou!

Thank you!

.

to maketo make (Polite)mademade (Polite)is makingwas makingcan makewant to makelet’s makehave made (Present Progressive)had made (Past Progressive)make it!please make
Positivetsukurutsukuri masutsukuttatsukuri mashitatsukutte irutsukutte itatsukurerutsukuritaitsukuroutsukutta koto ga arutsukutta koto ga attatsukure!tsukutte kudasai
Negativetsukuranaitsukuri masentsukuranakattatsukurimasen deshitatsukutte inaitsukutte inakattatsukurenaitsukuritakunaitsukutta koto ga naitsukutta koto ga nakattatsukuruna!tsukuranaide kudasai

Origami de tsuru wo tsukuri masu

I make a crane with origami.

Onigiri wo tsukutte iru

He’s making rice balls.

Watashi wa inu no
ie wo tsukurenai

I can’t make dog house.

Ken wa gohan wo tsukutta koto ganakatta ga kyou
hajimete tsukutta.

I had never made a meal,
but I made for the first
time today.

Yorugohan wo mada tsukutte inai.

I have not made dinner yet.

Kukki~ wo tsukuro~!

Let’s make cookies!

Kotoshi wa Osechi
ryori wo tsukuri masen.

I don’t make Osechi
New Year meal this year.

Isoide tsukure!

Make it quickly!

Make it quickly! tsukutta koto ga nai.

I have never made a robot.

j

.

.

.