Osu(おす) -“to push” / Japanese Word

September 2022 (VOL.179)

Osu おす

Osu means “to push”

Kota

Nani shiteru no?

What are you doing?

Shizuku

Ge-mu no dengen botan wo oshiteru

I’m pushing power button of the game

kedo tsukanai.

but it doesn’t turn on.

Kota

Hoka no botan wa oshita?

Did you push other buttons?

Shizuku

Un, tameshita.

Yes, I tried.

Kota

Otouto ga san byou oshiteita yo.

My brother was pushing it for three seconds.

Shizuku

Tsuita! Arigatou!

It tuned on! Thank you!

Kota

Douitashimashite.

You’re welcome.

.

to pushto push (Polite)pushedpushed (Polite)is pushingwas pushingcan pushwant to pushlet’s pushhave pushed (Present Progressive)had pushed (Past Progressive)push!please push
Positiveosuoshimasuoshitaoshi mashitaoshite iruoshite itaoseruoshitaiosouoshita koto ga aruoshita koto ga attaose!oshite kudasai
Negativeosanaioshimasenosanakattaoshimasen deshitaoshite inaioshite inakattaosenaioshitakunaioshita koto ga naioshita koto ga nakattaosuna!osanaide kudasai

Boku wo osanaide kudasai.

Don’t push me, please.

Botan ga takakute osenai.

I can’t push the button because it is high up.

Ojiisan wa ka-to wo oshite inai.

Grand-pa is not pushing a cart.

Erebe-ta- no botan wo oshimashita.

I pushed elevator button.

Shoppingu ka-to wo osu.

I push shopping cart.

Kinkyuu botan wo oshita koto ga aru.

I had pushed emergency button.

j

.

.

.